Samverkan

2017-02-02
Samverkan genom projekt
Genom samverkan i projekt med aktörer utanför Västmanland kan Västerås Science Park leverera bättre nytta till entreprenörerna. Samarbeten gör det också lättare att hålla hög kompetens och nå kritisk massa i annars relativt små organisationer. Vi arbetar inom flera projekt, till höger kan du läsa mer om projekten Växtzon, SMART4U och SME2Go.
Lokal samverkan
Almi Mälardalen, Mälardalens högskola och Västerås Science Park har i egenskap av nyckelaktörer i innovationsstödsystemet etablerat en stark samverkan som arbetar för och med samproduktion, och med att undvika konkurrens mellan aktörer som finansieras med offentliga medel.
VSP-gruppen
Genom Västerås Science Parks delägarskap i Västmanlandsfonden och Create Business Incubator Mälardalen, finns det ett nära samarbete mellan aktörerna. Likväl finns det ett när samarbete med Munktell Science Park i Eskilstuna som är den andra delägaren av Create Business Incubator Mälardalen.