HUB2019

Välkommen till Energikonferensen HUB2019 den 6 november i Västerås!

Ledande rös­ter och be­sluts­fat­ta­re de­lar med sig av sina vik­ti­gas­te in­sik­ter kring ett håll­bart ener­gi­sy­stem och den glo­ba­la struk­turom­vand­ling som svenskt nä­rings­liv ge­nom­går. Till kon­fe­ren­sen vän­tas del­ta­ga­re från hela ener­gi­bran­schens eko­sy­stem, både na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt. Am­bi­tio­nen är att ska­pa en bred platt­form för mö­ten och di­a­log mel­lan fö­re­tag och myn­dig­he­ter, or­ga­ni­sa­tio­ner och aka­de­mi. Ta­lar­lis­tan fylls på fram till kon­fe­ren­sen. HUB2019 kom­mer ha ett spe­ci­ellt fo­kus på ener­gi­bran­schens star­tup-scen.

Energikonferensen ar­ran­ge­ras av ECC, Energy Competence Center i sam­ar­be­te med bland an­nat ABB, Bom­bar­di­er Trans­por­ta­tion Swe­den, Mä­la­re­ner­gi, Wes­ting­house Electric Swe­den, Mä­lar­da­lens hög­sko­la, Väs­terås stad, Läns­sty­rel­sen Väst­man­land, Au­to­ma­tion Re­gi­on, Sy­ner­Le­ap och Job­ba i Väs­terås.

Läs mer >>