HUB2020

HUB2020 sam­lar hela ener­gi­bran­schens eko­sy­stem till drak­näs­ten och fo­kus på lång­sik­tig håll­bar­het.

Mer information >>

Kon­fe­ren­sen ar­ran­ge­ras av ECC, Energy Competence Center i sam­ar­be­te med bland
an­nat Hita­chi ABB Po­wer Grids, Bom­bar­di­er Trans­por­ta­tion Swe­den, Mä­la­re­ner­gi,
Wes­ting­house Electric Swe­den, Mä­lar­da­lens hög­sko­la, Väs­terås stad, Läns­sty­rel­sen
Väst­man­land, Sy­ner­Le­ap och Com­pe­tence Sve­ri­ge.