2020-03-19

INFORMATION OM FÖRETAGSSTÖD

Med anledning av rådande läge, finns det naturligtvis oro bland företag för hur den förändrade samhällssituationen kommer att påverka verksamheten. Därför bevakar vi de insatser som görs för att stödja företag som drabbas ekonomiskt under coronapandemin. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Västmanlands Företagssupport

I en oviss tid är det extra viktigt med en enkel kontaktväg för att få stöd. Till Västmanlands Företagssupport kan du som företagare i Västmanland vända dig med allmänna frågor och vi kan lotsa dig rätt till våra samarbetspartners inom områden som HR, ekonomi, juridik och hälsa.
Vi erbjuder;
  • Kostnadsfri support
  • Kostnadsfri rådgivning av våra samarbetspartners
  • Support kring allmänna frågor
  • Rådgivning kring frågor inom HR, ekonomi, juridik och hälsa
  • Självklart har vi tystnadsplikt och sekretess
Ring 021-490 02 70 under vardagar mellan klockan 09.00-12.00 eller fyll i dina företagsuppgifter via kontaktformuläret, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Utifrån din frågeställning ger vi dig antingen support eller lotsar dig vidare till en av våra samarbetspartners för rådgivning.
Västmanlands Företagssupport >>
_______________________________________________________________________________

Region Västmanland avsätter 5 miljoner i omställningsstöd

Region Västmanlands omställningsstöd är för dig som driver ett mindre- eller medelstort företag i Västmanlands län och har drabbats hårt av effekter till följd av covid-19. Du kan söka finansiering för att exempelvis kompetensutveckla din personal, starta igång er digitaliseringsresa eller utvidga verksamheten till en ny målgrupp.
Läs mer om villkor och ansök på Regionens webbplats >>

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronavirusets. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Lånegarantin riktar sig i första hand till små och medelstora företag, men det finns ingen formell på företagsstorlek för att kunna delta i programmet.
Läs mer på Regeringens webbplats >>

Korttidsarbete

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Korttidsarbete har tidigare benämnts som korttidspermittering.
Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats >>

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.
Läs mer på Försäkringskassans webbplats >>

Slopat karensavdrag

För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
Läs mer på Försäkringskassans webbplats >>

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.
Läs mer på Skatteverkets webbplats >>

Anstånd med skatteinbetalning

Skatteverket bedömer att följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalning enligt de nuvarande reglerna om anstånd vid tillfälliga betalningssvårigheter i skatteförfarandelagen. Detta innebär att om du kan visa att du kommer att kunna betala skatten efter en kortare tids anstånd, kan Skatteverket medge dig anstånd med betalningen.
Läs mer på Skatteverkets webbplats >>

Ändra din debiterade preliminärskatt

Företagare har möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Begäran om omprövning gör du hos Skatteverket. Du kan lämna omprövningen upp till sex månader efter beskattningsårets utgång.
Läs mer på Skatteverkets webbplats >>

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.
Läs mer på Regeringens webbplats >>

Övriga ekonomiska åtgärder i Sverige hittills

  • Krispaket för svenska småföretag.
  • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
  • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
  • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
  • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.
Mer information finns på regeringen.se >>

Almi

Ansökan om lån och amorteringsuppskov

Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond med 3 miljarder kronor. Läs mer här eller på regeringen.se >>

Riksbanken lånar ut till bankerna

Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.
Mer information på Riksbankens webbplats >>
Information in English
Försäkringskassan - regler och ersättningar
Krisinformation.se - anställda, arbetsgivare och företag
Telefonnummer_Vastmanlands_Foretagssupport_Bla
Business Sweden
Företagarna
Folkhälsomyndigheten - information och rekommendationer
Vi finns för industrin i Västmanland
Arbetsmiljöverket - ansvar som arbetsgivare
Webbinarier, kurser och kompetensutveckling
Verksamt.se - viktig information från myndigheter
Utlysningar och hackaton
Vinnovas erbjudande inom civic tech, som handlar om digitala tjänster som stärker förtroendet mellan medborgare och det offentliga, är nu öppen för ansökningar. Den lämpar sig för projekt som vill använda öppen förvaltning och medborgarengagemang för att ta sig an coronakrisen.
Läs mer >>

Vinnova gör en ny satsning på innovationer i spåren av coronakrisen. Erbjudandet vänder sig till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid. De nya lösningarna ska kunna användas inom sex till tolv månader.
Läs mer >>

Vinnova har en utlysning om medicinska innovationer för att stoppa Corona-virusets spridning.
Läs mer >>

Entreprenörskapsforum har öppnat en utlysning om goda idéer för ekonomisk återhämtning efter Covid19.
Läs mer >>

I samband med coronakrisen har EU-kommissionen lanserat nya insatser och stärkt befintliga inom forskning och innovation. Några av de senaste är ett EU-hackaton, en utlysning för att utveckla behandling och diagnostik för coronaviruset samt en digital plattform för delning av data och koordinering av insatser kring spridningen av viruset.
Läs mer >>

EU-kommissionen anordnar ett europeiskt hackaton för att adressera ett 20-tal utmaningar som uppstått i spåren av coronavirusets utbrott och spridning. Initiativet går under namnet EUvsVirus och syftar till att snabbt utveckla och implementera lösningar inom EU. Alla som vill bidra är välkomna, och anmälan öppnar inom kort.
Läs mer >>

Hack the Crisis Global Community >>
Råd och stöd vid psykisk ohälsa
Verksamt.se Västmanland
Regeringen - gällande bland annat stöd och krispaket
Nationella Företagsakuten
Breakits guide om regeringens stödpaket
Almi
Svenskt Näringsliv
Tillväxtverket - information och stöd
Region Västmanland
Skatteverket - söka anstånd om betalning
Arbetsgivareförbund, branschföreningar och andra sammanslutningar