2018-05-23

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter hos Västerås Science Park
Västerås Science Park värnar om din personliga integritet och prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss. Vi följer naturligtvis de lagar och regler som finns. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur insamling och behandling går till, samt vilka rättigheter du har att ta del av information, klaga på eller ha synpunkter på hanteringen.
Dataskyddsförordningen (GDPR)
En gemensam dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Syftet är bland annat att ställa högre krav på hur företag och organisationer behandlar personuppgifter och digitala fotavtryck. Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens webbplats.
Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning eller personnummer.
Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?
Personuppgiftsansvarig är Västerås Science Park AB, 556555–6148.
Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?
Personuppgifter kan samlas in på olika ställen och för olika ändamål beroende på om du är medlem, om du besöker vår hemsida eller om du av någon annan anledning finns i våra sändlistor. I det följande beskrivs de olika ändamålen.
Personuppgiftsbehandling
Medlemmar
I samband med att ditt företag ansöker om medlemskap i Västerås Science Park, registrerar vi kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefonnummer) till ditt företags kontaktperson och till övriga personer som vi har kontakt med. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna kontakta dig eller övriga personer. Ditt företag ansvarar för att informera oss om förändringar av uppgifterna.
Behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera medlemsregistret.
Vi kommunicerar med dig som medlem huvudsakligen via e-post och via telefon.
I våra utskick via e-post, hittar du en länk för att kunna avsäga dig utskick.
Ovan beskrivna personuppgiftsbehandling sker för Västerås Science Parks berättigade intresse att kunna tillhandahålla nyhetsbrev, erbjudanden och inbjudningar till aktiviteter, samt annan information som kan vara relevant.
Samarbetspartners, projektparter, projektdeltagare och övriga intressenter
När du i någon form samverkar med Västerås Science Park, kan det hända att vi registrerar dina och ditt företags kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefonnummer). Dessa uppgifter behöver vi för att kunna kontakta dig eller ditt företag. Du ansvarar för att informera oss om förändringar av uppgifterna.
Vi kommunicerar med dig huvudsakligen via e-post och via telefon.
I våra utskick via e-post, hittar du en länk för att kunna avsäga dig utskick.
Ovan beskrivna personuppgiftsbehandling sker för Västerås Science Parks berättigade intresse att kunna tillhandahålla nyhetsbrev, erbjudanden och inbjudningar till aktiviteter, samt annan information som kan vara relevant.
Hur länge sparas personuppgifterna?
Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. De uppgifter som används för att administrera ditt medlemskap sparas därför under tiden som du är medlem, eller så länge det krävs enligt gällande lagstiftning eller enligt projektdirektiv. Efter att medlemskapet upphör kommer Västerås Science Park att radera de uppgifter som inte längre behövs om ingen lagstiftning eller något projektdirektiv kräver annat.
Laglig grund
Avtal och intresseavvägning.
Personuppgiftsbehandling vid besök på vår webbplats
Personuppgifter kan samlas in på olika ställen och för olika ändamål, beroende på vad du som besökare gör på www.vasterassciencepark.se
Google Analytics
Vår webbplats är kopplat till Google Analytics, där vi lagrar opersonlig besöksstatistik. Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”).
Laglig grund
Samtycke och intresseavvägning.
Personuppgiftsbehandling vid aktiviteter
När du anmäler dig till en aktivitet som Västerås Science Park arrangerar, begär vi samtycke till att få lagra de uppgifter du lämnar vid registreringen. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna administrera aktiviteten, informera om våra tjänster och kommande aktiviteter, samt för statistisk uppföljning.
Fotografering och filmning
Fotografering och filmning kan ske i samband med en aktivitet. Bilder och film kan komma att publiceras på vår webbplats samt i sociala medier.
Laglig grund
Intresseavvägning.
Vilka personuppgifter delar vi med andra?
Dina personuppgifter kommer inte att överföras utanför Västerås Science Park om du inte deltar i något av våra projekt. Då kan det förekomma att dina uppgifter delas med våra övriga projektparter. Det kan röra sig om att du ska ges möjlighet att kunna ta del av projektrelaterade erbjudanden hos andra projektparter.
I samband med rapportering till våra finansiärer är vi skyldiga att delge personuppgifter.
De företag som behandlar personuppgifter för Västerås Science Parks räkning gör det under ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, som innebär att de ska följa våra riktlinjer för säkerhet och sekretess, samt uppfylla kraven enligt Dataskyddsförordningen.
Vi kommer aldrig att sälja dina personliga uppgifter vidare till något annat företag.
Vi kan tvingas att lämna ut personuppgifter enligt lag.
Dina rättigheter
Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig, begära rättning av felaktiga uppgifter, samt begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. Du kan också begära att få veta om och i så fall till vem vi lämnat dina personuppgifter.
Du har även rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter, om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering, om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för eller om du invänt mot behandling.
En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av oss utan ditt samtycke.
Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att skicka din skriftliga begäran till eller nedanstående adress. Vi behöver ditt namn, din e-post samt företagets namn och postadress för identifiering och kommer att skicka uppgifterna via brev.
Kontaktinformation Västerås Science Park AB | Besöksadress: Varmvalsvägen 11, 721 30 Västerås | Postadress: Box 51, 721 04 Västerås | 021-490 02 60 |