Innovationsmanifestet

Innovationsmanifestet - Sverige ska bli världens bästa land för innovation

2018-04-25
Sveriges inkubatorer och science parks utgör ett nationellt ekosystem för innovation som driver vårt samhälle framåt varje dag. Detta skapar nya hållbara jobb, tillväxt och export för Sverige.
1. Investera i inkubatorer och science parks – skapa fler hållbara jobb och regional utveckling i Sverige
Svenska inkubatorer och science parks skapar tillväxt av fler kunskapsintensiva företag, hållbara jobb och morgondagens exportsuccéer. De stimulerar regionernas utveckling och stärker Sveriges attraktion- och konkurrenskraft.
Inkubatorer och science parks förutsättningar präglas idag alltför ofta av projektifiering. Detta försvårar långsiktig utveckling av verksamhet och personal. Inkubatorer och science parks har en viktig samhällsfunktion som noder för regional utveckling och tillväxten av nya kunskapsintensiva företag över hela landet.

Förslag

Swedish Incubators & Science Parks föreslår därför att staten tar ett större ansvar och ökar sin delaktighet för inkubatorer och science parks förutsättningar att driva sin kärnverksamhet genom att utöka det befintliga inkubatorprogrammet till att omfatta fler inkubatorer.
 • Att det införs ett statligt finansieringsprogram för science parks.
 • Att statlig finansiering behöver kompletteras av en kommunal och regional medfinansiering av inkubatorer och science parks verksamhet.
 • Att finansieringsprogrammen ska kravställas och kvalitetsgranskas.
 • Att inkubatorer och science parks får stöd för att driva initiativ på neutrala utvecklingsarenor som möjliggör öppen innovation mellan unga kunskapsintensiva företag och storföretag.
 • Att de lokala och regionala ekosystemen för innovation konsolideras så att dubbelarbeten inte sker i flera strukturer som idag. Detta skulle vara mer effektivt för skattebetalarna.

Effekt

 • Inkubatorer och science parks får stabila förutsättningar att driva kärnverksamhet och den regionala näringslivsutvecklingen kan drivas med långsiktiga perspektiv.
 • Företag i behov av affärsutvecklingsprocesser får högre kvalitet på tjänsterna när personalomsättningen minskar.
 • Aktiv kvalitetssäkring genomförs av inkubatorer och science parks genom branschgemensamma utvecklingsprojekt. Exempelvis kompetensutveckling av medarbetare som är ett initiativ som drivs av SISP redan idag och är en förutsättning för att ligga i framkant globalt.


2. Världens bästa ekosystem för innovation
Sverige behöver effektivisera innovationsstödssystemet.
Exempelvis kommersialiserar Sverige idag forskningsresultat i lägre utsträckning än jämförbara länder som Schweiz. Det finns därtill en brist på flexibilitet inom innovationssystemet som bidrar till inlåsningseffekter av idéer samtidigt som företagen har svårt att hitta kvalificerad kompetens.

Förslag

 • Att staten säkerställer akademins nyttiggörande uppgift.
 • Att nyttjandet av inkubatorer och science parks för forskningsnära verifiering och kommersialisering ökar.
 • Forskning och utbildning måste i högre grad bli behovsstyrd så att företagens behov av kompetens möts.
 • SISP har sedan tidigare presenterat förslaget Visbyöverenskommelsen tillsammans med Chalmers, RISE och Swedish ICT som syftar på att låta innovationsstödet följa idén genom innovationssystemet.

Effekt

Sverige blir bättre på att nyttiggöra forskningsresultat i nya innovationer vilket skapar nya företag, jobb och export. En idé får bättre förutsättningar att utvecklas när det innovationssystemet anpassas efter idéns behov. Kunskapsintensiva företag får det tillflöde av kompetens de efterfrågar från akademin.


3. Underlätta för tillväxten av kunskapsintensiva företag
Den globala konkurrensen är hög när det kommer till att attrahera företag, investeringar och talanger till Sverige.
Ett exempel är Kina där regeringen har en långsiktig strategi för att stötta kunskapsintensiva företag genom investeringar i tidiga skeden. Skattelättnader har införts för denna typ av företag och man har underlättat för att anställa samt infört hyreslättnader. Den finns en grundläggande ansats att öppna upp för justeringar i regelverken för att underlätta för att startupföretag att testa och utveckla nya innovationer. Fler tillväxtländer som Indien, USA och Brasilien har infört liknande policies.

Förslag

 • Swedish Incubators & Science Parks föreslår att skattesystem och lagstiftning anpassas för att ytterligare förstärka Sveriges attraktionskraft för kunskapsintensiva företag att utvecklas i.
 • SISP föreslår att inkubatorer och science parks blir en integrerad del av Sveriges erbjudandeportfölj inom handelsfrämjande insatser och nyttjas för att öka landets attraktionskraft av investeringar och talang.

Effekt

 • Inkubatorer och science parks i Sverige fungerar som flygplatser där innovativa företag kan starta och landa.
 • Kunskapsintensiva företag kan gå på export till växande marknader samtidigt som utländska företag kan etablera och investera i Sverige.
 • Konkurrenskraftiga spelregler gör det attraktivt att driva kunskapsintensiva företag i Sverige där inkubatorer och science parks är magneter för attraktion av kompetens, investeringar och etableringar.


4. Global konkurrenskraft genom inkludering – med hela världen som rekryteringsbas
Det måste bli enklare att rekrytera kvalificerad kompetens från länder utanför EU. Näringslivet gynnas av de kvaliteter olika erfarenheter och perspektiv tillför och Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara på dessa.

Förslag

 • Swedish Incubators & Science Parks uppmanar till en gemensam branschdiskussion om hur inkludering som verktyg stärker Sveriges ekosystem för innovation.
 • Swedish Incubators & Science Parks föreslår att det införs ett särskilt entreprenörvisum som gör det enkelt för företag att anställa kvalificerad kompetens från länder utanför EU.

Effekt

 • Ökad mångfald inom det svenska ekosystemet för innovation tillför unika kvaliteter i form av diversifierade perspektiv, erfarenheter och kunskaper som krävs för att svensk innovationskraft ska kunna konkurrera på en global marknad.
 • Kunskapsintensiva företag i Sverige får lättare att attrahera och rekrytera internationell kompetens utanför EU med entreprenörsvisum.


5. Innovationsupphandling som utvecklingsmotor för Sverige
Digitaliseringen och samhällets behov av nya smarta och hållbara lösningar, produkter och tjänster för att utveckla framtidens samhälle är större än någonsin. Samtidigt är det svårt för små innovativa företag att göra affärer med det offentliga.
Energimyndigheten är ett exempel på en offentlig organisation som genom innovationsupphandling möjliggör för innovativa företag att bidra med nya lösningar för att utveckla ett hållbart energisystem.

Förslag

 • Offentlig sektor kan möta aktuella samhällsutmaningar genom de lösningar, produkter och tjänster företagen i inkubatorer och science parks skapar genom utmaningsdriven innovationsupphandling.
 • Landsting och kommuner kan genom innovationsupphandling bidra till att skapa en lokal marknad för kunskapsintensiva företag med innovativa affärsidéer.
 • SISP med medlemmar kan i samarbete med Upphandlingsmyndigheten och Sveriges kommuner och landsting utveckla en nationell modell med nationella riktlinjer för innovationsupphandling.

Effekt

 • Innovativ svensk teknik och metoder i framkant skapar effektivare välfärd, infrastruktur och säkra digitala lösningar.
 • Sveriges offentliga sektor får en utvecklad process för innovationsupphandling som offentliga sektor kan använda för att hitta nya produkter, lösningar och tjänster som bidrar till måluppfyllelse och stärkt kvalitet.


6. Stärk nordisk samverkan för innovation
Sverige, Danmark, Finland och Norge är små exportberoende länder med konkurrenskraftiga inkubatorer och science parks.
Det finns en stor potential för att utveckla en gränsöverskridande nordisk samverkan mellan inkubatorer, science parks, företag och det offentliga som skulle bidra till att stärka de nordiska ländernas innovationskraft globalt.

Förslag

 • Swedish Incubators & Science Parks förslag för att möta utmaningen
 • För att öka Nordens konkurrenskraft bör i högre grad se Sverige och våra grannländer som ett gemensamt ekosystem för innovation och tillsammans utveckla en plattform för mer samverkan inom nordisk innovation
 • För att uppnå detta föreslår Swedish Incubators & Science Parks att det Nordiska Ministerrådet stödjer utvecklingen av en organisation med fokus på nordiskt samarbete mellan inkubatorer och science parks i norden.
 • Etablera ett Nordic Innovation House på samtliga prioriterade tillväxtmarknader som tillgängliggör och är en länk till Nordens ekosystem för innovation.

Effekt

 • Förstärkt nordiskt samarbete inom innovation stärker både samarbete mellan de nordiska länderna inom området samt ökar attraktionskraften för investeringar, etableringar av företag och attraktion av kompetens i de nordiska länderna.
 • Fler globala företag etablerar sig för att innovera och utveckla i de nordiska länderna.
Swedish
Incubators & Science Parks
6 förslag: Mot nästa generations ekosystem för innovation

1. Investera i inkubatorer och science parks – skapa fler hållbara jobb och regional utveckling i Sverige

2. Världens bästa ekosystem för innovation

3. Underlätta för tillväxten av kunskapsintensiva företag

4. Global konkurrenskraft genom inkludering – med hela världen som rekryteringsbas

5. Innovationsupphandling som utvecklingsmotor för Sverige

6. Stärk nordisk samverkan för innovation
Västerås Science Park är en stolt del av innovationssverige
Vi är en av de regionala innovationsmiljöer som dagligen arbetar för att kunna bidra till Sveriges ständiga utveckling, innovation och tillväxt.

Västerås Science Park är fullvärdiga medlemmar i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, SISP, som i dagsläget har 66 medlemmar. Medlemmarna driver tillsammans närmare 80 innovationsmiljöer runt om i landet och har tillsammans över 5000 bolag som sysselsätter cirka 72000 personer.