Kompetensförsörjning en gemensam utmaning för fyra branscher

2018-04-06
Smart4U är ett projekt som ska skapa regional tillväxt genom effektiv samordning inom Västmanlands fyra styrkeområden. Genom att samverka över branschgränserna kan synergier skapas som hjälper företag att växa. Och en av de gemensamma utmaningarna är ett stort behov av kvalificerade medarbetare.
Den traditionella industrin och samhället måste integreras med den nya, moderna digitala utvecklingen för att överleva. Det är en utmaning som står högt upp på agendan i många regioner runt om i Sverige. Ett projekt som rör den problematiken och som har fått finansiellt stöd från EU:s regionala utvecklingsfond är Smart4U som startades i början på 2016. Det handlar om att skapa en plattform för tillväxt i östra Mellansverige med fokus på små och medelstora företag och entreprenörer. Näringslivet i Västerås och Västmanland har pekat ut fyra styrkeområden; automation, energi, järnväg och välfärd & hälsa. För dessa har en plattform byggts på strategisk och operativ nivå. För att lösa samhällsutmaningar krävs ett ökat samarbete över sektorsgränser och här finns stora möjligheter till utbyte och utveckling mellan styrkeområdena. Projektägare är Västerås Science Park och Fia Mårdfelt är projektledare.
- Det handlar om att genom effektiv samordning av styrkeområden samverka för att skapa tillväxt, säger hon. Alla styrkeområdena har till exempel ett stort behov av kvalificerade medarbetare vilket är en av flera viktiga beröringspunkter mellan dem. Vi vill med projektet skapa branschöverskridande aktiviteter som gynnar alla och som skapar tillväxt för vår region.
Västerås Science Park är en plattform som under lång tid haft en central roll i arbetet med att hjälpa företag att växa och internationaliseras. Här möts näringslivet, utbildningsväsendet och den offentliga sektorn för att gemensamt skapa regional tillväxt. Och kompetensförsörjning är en mycket viktig faktor i möjligheten till tillväxt.
- I det här projektet skapar vi nu bland annat en gemensam plattform för kompetensförsörjning med en rad olika aktiviteter, säger Fia.
Målsättningen med projektet är att skapa hållbara och konkurrenskraftiga små och medelstora företag i regionen. Och genom att bygga modeller och best practice kan detta sedan appliceras på övriga delar av östra Mellansverige. Projektet fokuserar främst på forskning och innovation, affärsutveckling & internationalisering och kompetensförsörjning.
- Projektet ska via styrkeområdena hjälpa företagen att tänka framåt och skaffa sig beredskap att möta framtidens digitalisering, säger Fia Mårdfelt.
Men projekten berör också affärsutveckling och internationalisering. Vad krävs för att ett litet eller medelstort företag ska kunna utöka sin marknad och bli internationella? Smart4U har genomfört en rad olika aktiviteter, bland annat seminarier, workshops och testbäddar. Hållbarhetsfrågorna ska genomsyra alla delar i projektet, och det har bland annat hållits inspirationsseminarier för att ge företag och partners koll på vad hållbarhet innebär och hur man arbetar med hållbara affärsmodeller.
- Vi går nu in i slutfasen och projektet ska avslutas i december 2018, säger Fia. Mognaden inom de olika styrkeområdena varierar. Några har kommit längre än andra. Under våren 2018 startar vi den delen som vi kallar ”Ledarskap i tillväxtföretag”.
När projektet går i mål vid årsslutet är förhoppningen att regionens små och medelstora företag inom framförallt styrkeområdena ska ha fått hjälp att nå en höjd innovationskapacitet och ökad konkurrenskraft. Att samverkansprojekt mellan branscher och områden har fortsatt att bidra till att länets export ökar. Andra mål som finns är att antalet utrikesfödda ska ha fått stöd inom styrkeområdena och att internationella samarbeten med andra regioner i Sverige och inom EU har utvecklats.
- Målsättningen är att strukturen som skapas i projektet ska leva kvar efter projekttiden, säger Fia Mårdfelt. På längre sikt hoppas jag förstås att projektet kan sägas ha bidragit till att skapa en attraktiv region med ett gynnsamt företagsklimat och att vi har lockat nya företag att etablera sig här och genom det skapat fler arbetstillfällen!
Fia
För mer information kontakta Fia Mårdfelt,
Projektledare, Västerås Science Park
, 021-490 02 76