Rädda och framtidssäkra svenska innovationer – fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag

25 mars 10:38
Sammanfattning
Föreningarna för de lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP, vill härmed presentera förslag till fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år.
1. Bidrag via Vinnova till innovationsföretag om sammanlagt 1,5 miljard kronor.
2. Ägarkapital via holdingbolag och såddkapitalbolag om sammanlagt 0,6 miljard kronor.
3. Mer villkorslån via Almi om 0,5 miljarder kronor och riskkapital via Almi Invest om 1 miljard kronor.
4. Anslag till utförare som stödjer innovationsföretag om sammanlagt 0,35 miljard kronor.
Medlen kan transfereras via upparbetade kanaler, såsom Vinnova, Almi-koncernen, Energimyndigheten, Tillväxtverket och oss själva, för att bistå i krishanteringen och omställningen. Med det rådande krisläget vill vi erbjuda regeringen att nyttja våra kärnkompetenser liksom de nationella infrastrukturer som vi utgör – till att sätta fokus på att rädda innovationer viktiga för hela världen och på att framtidssäkra Sveriges framtida kunskapsresurs i form av innovationsföretag, såväl nystartade som växande.
Läs hela åtgärdspaketet
FUHSSISP