ta7d8foof4avrsiwsf3o
11 februari 11:07

Småföretagen fortsätter vara viktiga för Västmanlands utveckling

Företagarna har tagit fram unika rapporter under namnet Företagarfakta – en för varje kommun i Västmanland – med 35 olika indikatorer rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi som ger en inblick det lokala företagandet.
– Det är ett unikt underlag för lokala beslutsfattare som vill förstå arbetsmarknaden och företagandet i sin region och kommun lite bättre. Oavsett politisk tillhörighet så förenas politiker i att deras jobb till stor del handlar om att på mest effektiva vis fördela skatteintäkter så att det gagnar kommunens invånare. Därför är det fortsatt viktigt att visa vart skatteintäkterna faktiskt kommer ifrån säger Thomas Byström, regionchef Företagarna Mälardalen.
I rapporterna finns bland annat uppgifter om medelåldern på företagsledarna i kommunerna, andelen av företagsledarna som har nått pensionsålder, hur många av företagsledare som är kvinnor respektive män, hur många som arbetar i små respektive stora företag, hur jobbutvecklingen har sett ut sedan 90-talet, och vilka de vanligaste yrkena i kommunen är.
Statistiken som kommer från offentliga databaser hos SCB, Bolagsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen har sammanställts med Företagarnas mest omfattande undersökningar.
– Vår förhoppning är att alla kommunpolitiker läser rapporten, och att de blir påminda om att den kommunala välfärden i hög utsträckning bygger på livskraftiga småföretag. Det är viktigt att politiker och kommunala tjänstemän inför varje beslut tänker efter huruvida beslutet påverkar länets småföretag positivt eller negativt, för att på så vis ge dessa de bästa möjliga förutsättningarna att verka och växa, för att på så vis skapa fler jobb och än mer skatteintäkter, säger Thomas Byström.
Företagarnas pressmeddelande
Fem fakta om företagandet i Västmanland
  • Kungsör är kommunen med flest nystartade företag (11,4 per tusen invånare)
  • Västerås är kommunen med högst andel kvinnliga företagsledare (17%)
  • Skinnskatteberg är kommunen med högst medelålder bland företagsledarna (55,4 år)
  • Vård och omsorg utgör den största branschen i Västmanland
  • Lars är det vanligaste namnet på företagsledare i Västmanland (315 st)