2018-03-28

Ta del av vår historia!

Den första teknikparken startade i Silicon Valley i Kalifornien på 60-talet. Europa tog efter med att etablera teknikparken Sophia Antipolis på franska Rivieran i början av 70-talet. Sverige kom till skott i början på 80-talet med etableringen av Ideon Science Center i Lund. 1998 kom Västerås igång med sin teknikpark – Teknikbyn. Då fanns det 17 teknikparker i landet. Idag finns det omkring 55 teknikparker och inkubatorer runt om i Sverige.
Kopparlunden
Teknikbyn etablerades 1998 i stadsdelen Kopparlunden. Fram till 1990-talet var Kopparlunden ett avstängt industriområde där man från slutet av 1800-talet fram till 1990-talet bland annat producerade ledningsmaterial för elektrifiering. Nordiska Metallaktiebolaget började bygga sina första produktionslokaler 1898 i Kopparlunden, ett område som på den tiden hette Kullgärdet. Samtidigt byggde också Asea sin första verkstad på området.
1998
Den 6 april 1998 bildas Västerås Technology Park AB med åtta huvudmän, vilka också är lika stora ägare. Med rektor Hasse Odenö som ordförande och Evert Jonsson som vd utvecklas Teknikbyn snabbt.
1999
Fokus på en expansiv teknikpark i samklang med näringslivet och Mälardalens högskola förstärks. Arbetet med företagsgeneratorn ”Kick-Start” kommer igång. Teknikbyns skylt vid E18 invigs och tillväxttakten för nya medlemmar är tre företag per månad.
2000
Företagsgeneratorn är en av landets tre största nyföretagsverksamheter. Behovet av groddlokaler ökar – en andra lokalisering öppnas i Vallbyinstitutet, Intels & Teknikbyns Internet Economy Lab.
2001
Tio höga chefer för stadens multinationella koncerner och fyrtio ledare för Teknikbyföretagen, samlas för kompetenssamarbete - Multisklubben. Det är omkring 7 000 besökare på Teknikbymässan.
2002
ABB Corporate Research utökar samarbetet med Teknikbyn. Handelskammaren Mälardalen delar ut en förtjänstmedalj i guld till Teknikbyn. I motiveringen nämns entreprenörskap, snabb tillväxt och en stolthet för hela Västmanlands län. Teknikbyns tillväxtprogram Take Off genomförs i samarbete med Mjärdevi Science Park i Linköping.
2003
Tiina Mykkänen anställs som ny ledare för Teknikbyns tillväxtpark. Ett samarbete med en finsk och en tysk teknikpark startas under namnet "Baltic Techno Trio". Sjätte året i rad med tillväxt för Teknikbyn.
2004
EU-utvecklingsprojektet Finesse startar, med syfte att internationalisera nätverk för små företag. Teknikbyn City tillkommer och Teknikbyn Office får nya kontorslokaler. Vård och omsorgsutveckling är ett nytt affärsområde.
2005
Avsiktsförklaring inför Vinnkubator 2005–07 tecknas med Mälardalens högskola/Idélab och Västmanlands FoU-råd. Teknikbyn gör avstamp för en China Park. Multisklubben firar 5 år och fortsätter att ställa knäckfrågor till näringslivets och akademins företrädare.
2006
VD Evert Jonsson slutar och Tiina Mykkänen blir tillförordnad VD. Under SISP:s (Swedish Science Parks and Incubators) konferens och årsmöte konstateras att Teknikbyns strategi beträffande entreprenörsfokus och internationalisering håller högsta klass.
2007
Magnus Lundin tar över VD-posten. Innovationsrådet i Västmanland bildas med syfte att effektivisera stödet till arbetet med innovationsutveckling och nyföretagande i Västmanland. Projektet Automation Center drar igång, med fokus på att etablera ett spetscenter för automationsföretag. Business Lab, en miljö för tidiga projekt inom inkubatorprogrammet öppnar. Det sker ny satsning på kulturföretagande.
2008
Ett jubileumsår! Teknikbyn fyller 10 år och nyföretagarprogrammet Kick Start genomförs för tionde gången. Create Business Incubator Mälardalen AB bildas, en länsövergripande inkubator som ägs till hälften var av Teknikbyn och Munktell Science Park i Eskilstuna. Kulturbyn öppnas, med nätverk, rådgivning och förinkubator – alltså arbetslokaler för teknik- och kulturföretagare under uppstart. Kulturbyn drivs i samverkan med Culturen, Almi samt kultur- och fritidsnämnden i Västerås.
2009
Automation Center öppnar, en mötesplats och ett showroom för automationsföretag. Teknikbyn får ansvar för KRUT-projektet, en mellanregional satsning för att stödja entreprenörskap inom den kreativa sektorn. Efter omfattande verksamhetsutveckling och bredare roll byter Teknikbyn namn och blir Västerås Science Park, med ny form och grafisk profil. Westinghouse går in som ny delägare.
2010
Magnus Lundin säger upp sig som VD för Västerås Science Park och blir VD för SISP, Swedish Incubators and Science Parks. Tidigare VD:n för Almi Mälardalen Lars Andersson blir tf VD för Västerås Science Park. 1:a Västmanlandsfonden bildas. Finansieringen för det stora 3-åriga projektet GEM, Gemensam process för näringslivsförnyelse i Västra Mälardalen, går igenom. Därmed inleds ett fördjupat samarbete mellan Västerås Science Park, Munktell Science Park och Create. De tre delmålen för GEM är tillväxt, näringslivsförnyelse och internationalisering.
2011
Caroline Drabe tar över VD posten. GEM projektet gör det möjligt att skapa nya erbjudanden till företagen i parken. Genom andra projekt skapas samarbete med ett universitetet i Thessaloniki, krig öppen källkod. Kungaparet besöker Automation Center. Besöket blir det första i raden av många delegationer som vill följa Västerås Science Parks verksamhet. Den första Produktionsutvecklingsgruppen genomförs.
2012
Västerås Science Park öppnar upp för medlemmar i hela Västmanland. GEM projektet gör det möjligt att skapa nya erbjudanden till medlemmarna med bland annat VD nätverk och Försäljarakademi. En ny profil för Västerås Science Park tas fram med ledorden Relationer Innovationer Affärer. "Vi hjälper företag att växa" blir ledstjärnan. Arbetet med att skapa Expectrum startas av Västerås stad och Västerås Science Park är en av aktörerna i det arbetet.
2013
Västmannarådet och Länsstyrelsen arbetar med att ta fram Affärsplan Västmanland. Västerås Science Park bidrar i arbetet med kompetens och erfarenhet. Samarbetet med Mälardalens högskola och Almi stärks genom att "Triaden" bildas. Målet är att göra det enklare för innovatörer och entreprenörer att hitta rätt i innovationsstödssystemet och att aktörerna inte ska konkurrera med varandra. Järnvägsklustret bildas.
2014
Arbetet med att ta fram en ny affärsplan för Västerås Science Park startar likaså arbetet med att forma projektet Växtzon. Affärsplan Västmanland fokuserar på fyra styrkeområden Energi, Järnväg, Automation samt Välfärd och Hälsa vilket också avspeglas i Västerås Science Parks fokus. Guldmedlemskapet införs som en möjlighet för medlemmar som vill få ut mesta möjliga av sitt medlemskap. Västerås Science Park flyttar till Expectrum och till Varmvalsvägen. Create växer samt utvecklar sina processer och arbetsmodeller. Nyföretagarprogrammet Kick Start blir Buiness Camp.
2015
Projektet Växtzon beviljas och startar. Västerås Science Park svarar för projektledningen för projektet med nio parter som genom samverkan och smart specialisering skapar nya erbjudanden som leder till att fler bolag når 100 mkr i omsättning. Västerås Science Park står som arrangör av Sveriges Innovationsriksdag, där bland annat statsministern medverkar. Järnvägsklustret "flyttar ihop" med Västerås Science Park, som också stöttar med funktioner för ekonomi och kommunikation. Arbetet med att skapa ett nätverk för Välfärd och Hälsa startar. Create utvecklas till en av Sveriges 10 bästa inkubatorer och får en plats i SISP:s styrelse.
2016
Projektet Smart4U startar och Västerås Science Park får genom projektet ansvar att samordna länets styrkeområden och arbetar för en gemensam utveckling av dessa. Genom SME2Go projektet initieras ett samarbete med två finska och en estnisk science park på temat Smart cities. Nätverket för Välfärd och Hälsa utvecklas vidare mot att bli ett kluster. Västerås Science Park och Create får i uppdrag av Västerås stad att börja arbeta för att integrera socialt företagande i verksamheten. ABB startar upp SynerLeap, Västerås Science Park och Create är viktiga samarbetsparters. Västerås Science Park får en styrelseplats i IASP.
2017
Bylinen "Empower business to grow" ersätter "Vi hjälper företag att Växa". Växtzon skapar processer för en accelerator och nya erbjudanden för att sätta tillväxt i fokus. Ett av Växtzonbolagen noteras på Nasdaqbörsen. Inom ramen för Smart4U arrangeras Kompetensriksdagen som hålls i Sveriges Riksdag. Karriär Västmanland lanseras i samarbete med medlemsbolaget Wopify. Westras öppnar i Melkerhuset. Kontakterna med Kina intensifieras och skapar möjligheter till affärer för medlemsföretagen.
Västerås Science Park idag
Västerås Science Park är en plattform i många dimensioner – fysiskt och virtuellt – där näringslivet, akademi och offentlig sektor kan mötas med det gemensamma målet att skapa regional tillväxt.

En av våra styrkor är att leda stora komplexa projekt som syftar till att skapa förutsättningar för tillväxt.

Välkommen till nätverket Västerås Science Park!
Forstasidan_magasinet
Läs vårt magasin Empower business to grow!
Filer
#inlineditbutton