2017-02-02

Satsning på hållbar tillväxt inom länets styrkeområden

Projektet Smart4U är en satsning på utveckling av små och medelstora företag inom länets fyra styrkeområden: automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa. Projektet, som är ett samarbete inom Östra Mellansverige, beviljades den 10 december 2015, 22 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond. Region Västmanland medfinansierar projektet via Västerås Science Park.
För att lösa våra samhällsutmaningar krävs ett ökat samarbete över sektorsgränser och här finns stora möjligheter till utbyte och utveckling mellan styrkeområdena. Genom att samverkansparterna Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret samt Välfärd & Hälsa jobbar ihop skapas ett ökat utbyte mellan olika branscher. Flera frågor kan utvecklas gemensamt och företagens kompetens och de produkter och tjänster de utvecklar kan överföras till andra branscher.
Några av de förväntade resultaten vid projektets slut är:
  • höjd innovationskapacitet och ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag.
  • stärkt bransch- och områdesöverskridande samhandling och aktiviteter som bidrar till att länets export har ökat.
  • ökad andel utrikesfödda som får stöd inom de fyra styrkeområdena.
  • ökad andel riskkapital till länet.
  • utvecklade internationella samarbeten med andra regioner inom EU och internationellt.
På längre sikt bidrar arbetet till att skapa en attraktiv region med ett gynnsamt företagsklimat. Det bidrar också till ökad etablering av nya företag samt fler arbetstillfällen.
Fia
För mer information kontakta
Fia Mårdfelt
Projektledare, Västerås Science Park

021-490 02 76
Automation Region
Energy Competence Center
Järnvägsklustret
Välfärd & Hälsa
Filer